Tainish台灣文

關於部落格
草店尾柑仔店(台灣文學研究部落格)
  • 3813

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

台華辭典A0106-a

Taiwanese-Chinese Dictionary(台華辭典)
漢文註記
通用音標及台羅音標注音

ATW台華辭典(通用音標及台羅音標注音,漢文註記。

台文

華文

通用音標

漢文

台羅音標

aang ang angw

非常紅

áng āng ăng

紅紅紅

ang5 ang5 ang5

abeh

伯父

ā bēh

阿伯

a1 peh4

abutdorx

不倒翁

a but dòr

阿不倒

a1 put4 to2

adiunn

姑丈

ā dīu

阿丈

a1 tiunn7

adokar

老外

ā dok à

dok

a1 tok4 a2

agim

舅媽

ā gīm

阿妗

a1kim7

agongf

祖父

ā gong

阿公

a1 kong1

agov

姑姑

ā go

阿姑

a1 koo1

agu

舅舅

ā gū

阿舅

a1 ku7

Ahok behay

阿福伯

ā hok bēh a

阿福伯仔

a1 hok4 peh4 ax 

aimj ziamj

漸漸

ziam ziām

漸漸

tsiam7 tsiam7

aix lai ze

喜歡來聊天

ài lāi zē

愛來坐

ai3 lai5 tse7

aix liaugaixl

要了解

ài liau gài

愛了解

ai3 liau2 kai2

aixqiog ar zix

愛玉子

ài ghīok a zì 

愛玉仔籽

ai3 giok4 ax tsi2

aiy

喜歡

ai

ai3

akhuev

澆花

ak hue

沃花

ak4 hue1

amax

奶奶

ā mà

阿媽

a1 ma2

amgunzq

脖子

am gùn

頷頸

am7 kun2

ammews

晚上

àm mĕ

暗暝

am3 me5

amsiws

晚上

àm sĭ

暗時

am3 si5

amz

伯母

ā m̀

阿姆

a1 m2

anding

安定

ān dīng

安定

an1 ting7

ang huev

紅色的花

āng hue

紅花

ang5 hue1

ang sior dauhuq

紅燒豆腐

āng sīor dau hū

紅燒豆腐

ang5 sio1  tau7 hu7

angarvox

夫妻檔

āng a bhò

翁仔某

ang1 ax boo2

angbozey

紅蟬

āng bō ze

紅蜅蠐

ang5 poo1 tse3

angbozey

āng bō ze

紅蜅蠐

ang5 poo1 tse3

angciporvs

草莓

āng cì por

cipor

ang5 tshi3 pho1

angguguex

傳統糕點

āng gū gùe

紅龜粿

ang5 ku1kue2

anglionggorx

紅龍果

āng līong gòr

紅龍果

ang5 liong5 ko2

angsaiy

丈夫

āng sai

翁婿

ang1  sai3

angzorx

紅棗

āng zòr

紅棗

ang5 tso2

anzuannv zaiv

怎樣知道

an zua zai

安怎知

an2 tsuann2 tsai1

aubiahq

後面

au bīah

後壁

au7 piah4

Avingw

阿明(人名)

ā bhĭng

阿明

a1 bing5

axviar

小鴨子

à vī à

鴨微仔

ah4 bi5 a2

ayiw

阿姨

ā ĭ

阿姨

a1 i5

azig

叔叔

ā zīk

阿叔

a1 tsik7

azimz

嬸嬸

ā zìm

阿嬸

a1 tsim2

babav

爸爸

bā ba

爸爸

pa1 pa1

babi wawa

巴比娃娃

ba bi ūa ua

Babi娃娃

pa1 pi3 ua1 ua1

bahuez gongsiv

百貨公司

bà hùe gōng si

百貨公司

pah4 hue3 kong1 si1

bai tauzingw

排前面

bāi tau zĭng

排頭前

pai5 thau5 tsing5

Baisannfs

星期三

bài sa

拜三

pai3 sann1

bakbingw

北邊

bak bĭng

北爿

pak4 bing5

bakdaux cit cennf

北斗七星

bak dàu cit ce

北斗七星

pak4 tau2 tshit4 tshenn1

bakdox

肚子

bak dò

腹肚

pak4 too2

bakhongf

北風

bak hong

北風

pak4 hong1

bangarcuy

木屋

bāng a cu

枋仔厝

pang1 ax tshu3

bangz hongcuev

放風箏

bàng hōng cue

放風吹

pang3 hong1 tshue1

bangz vey giy

忘記

bàng bhe gi 

bhe

pang3 be7 ki3 

banj cenncauv

準備豐盛的食物

ban cē cau

辦腥臊

pan7 tshenn1 tshau1

batgaziongj

八家將

bat gā ziong

八家將

pat4 ga1 tsiong3

bax buannf vuqel

百般武藝

bà bua bhu ghē

百般武藝

pah4 puann1 bu2 ge7

be liongzunw

划龍船

bē līong zŭn

扒龍船

pe5 liong5 tsun5

begias

上坡

bè gīa

爬崎

peh4 kia7

beh

bēh

peh4

Behquej

八月

bēh ghueh

八月

peh4 gueh8

bennyinnq

醫院

be̱ ī

病院

penn7 inn1

betauq kokar

白頭翁

be tāu kok à

白頭殼仔

peh8 thau5 khok4 a2

bey beh

白嫩

be beh

白白

beh8 sann8

bey sannf

白色的衣服

be sa

白衫

beh8 sann1

biannz suyannw

拼輸贏

bìa sū ĭa 

拚輸贏

piaN3 su1 iaN5

biauhiannv

表哥

biau hia

表兄

Piau2 hiann1

binganf

平安

bīng an

平安

ping5 an1

bingkoy

冷凍庫

bīng ko

冰庫

ping1 khoo3

bingsiongsiw

平時

bīng sīong sĭ

平常時

ping5 siong5 si5

bix kokavs

捲褲管

bì kò ka

bih褲腳

pih4 khoo3 kha1

bngwanwq

飯糰

bng ǔan

飯丸

png7 uan5

bodehiyzq

布袋戲

bò de hi 

布袋戲

poo3 te7 hi3

bodiauws

布條

bò dĭau

布條

poo3  tiau5

bongkangfq

山洞

bong kang

bong

pong7 khang1

borbiyl

保庇

bor bi

保庇

po2 pi3

bordorw

葡萄

bōr dŏr

葡萄

po5 to5

borle ganar

玻璃瓶

bōr lē gān à

玻璃矸仔

po1 le5 kan1 a2

borlew

玻璃

bōr lĕ

玻璃

po1 le5

bory

提供消息

bor

po3

buandorz

半島

bùan dòr

半島

puan3 to2

buanncuy

搬家

buā cu

搬厝

puann1 tshu3

buannsuann yorvz

半山腰

bùa sūa ior

半山腰

puann3 suann1 io1

bue laiw bue kiy

飛來飛去

būe lăi būe ki

飛來飛去

pue1 lai5 pue1 khi3

bue tinn zngx de

飛天鑽地

būe ti zǹg dē

飛天鑽地

pue1 thinn1 tsng3 te7

buelinggiv

飛機

būe līng gi

飛凌機

pue1 ling5 ki1

buepuann

陪伴

būe pūa

陪伴

pue5 phuann7

buevongq

掃墓

bue bhōng

培墓

pue5 bong7

bundel

本地

bun dē

本地

pun2 te7

bundexl

本來

bun dè 

本底

pun2 te2

ca ziokze

差太多

cā ziok zē

差足濟

tsha1 tsiok4  tse7

cadar

小偷

cāt à

賊仔

tshat8 a2

caixciar

菜市場

cài cī à

菜市仔

tshai3 tshi7 a2

camf lorj kij

加進去

cam lor ki

摻落去

tsham1 loh0 khi0

camgav

參加

cām gā

參加

tsham1 ka1

can diongngf

田裡邊

cān dīong ng

田中央

tshan5 tiong1 ng1

cangar

cāng à

蔥仔

tshang1 a2

caumuiwl

草莓

cau mŭi

草莓

tshau2 mui5

cauvargiv

小草

cau a gi

草仔枝

tshau2 ax ki1

cauvmevar

蚱蜢

cau me à

草蜢仔

tshau2 me1 a2

cax mng zingw

插門前

cà mng zĭng

插門前

tshah4 mng5 tsing5

cebauvs

書包

cè bau

冊包

tsheh4 pau1

cebunx

書本

cè bùn

冊本

tsheh4 pun2

ceenn cenn cennf

非常翠綠

cĕ cē ce

青青青

tshenn1 tshenn1 tshenn1

cenn cauv de

綠色的草地

cē cau dē

青草地

tshenn1 tshau2 te7

cenn hiorh

青葉

cē hiorh

青葉

tsheN1 hioh8

cenndiar

綠繡眼

cē dī à

青笛仔

tshenn1 ti5 a2

cennmew

瞎子

cē mĕ

青盲

tshenn1 me5

cepuews

封面

cè pŭe

冊皮

Tsheh4 phue5

cezus

書墊

cè zū

冊墊

se3 ji7

ci

過年

cī

ci7

ciammiaw

簽名

cīam mĭa 

簽名

tshiam1 mia5

ciangj ciangj gunz

沸騰狀

ciang ciang gùn

強強滾

tshiang7 tshiang7 kun2

ciannmngl

請問

cia mng   

請問

tshiann2 mng7

ciauci

超市

ciāu cī

超市

tshiau1 tshi7

cicamz

淒慘

cī càm

淒慘

tshi1 tsham2

cincaix

隨便

cin cài

凊采                                          

tshin3 tshai3

cinciunn

好像

cīn cīu

親像

tshin1 tshiunn7

cing

穿

cīng

穿

tshing7

cingar

榕樹

cīng à 

榕樹

tshing5 tshiu7

cingarhiorh

榕葉

cīng-a hiorh

榕葉

tshing5-ax hioh8

cingj suiv suix

穿得漂漂亮亮

cing sui sùi

穿sui sui

tshing7 sui2 sui2

cingvingw

清明

cīng bhĭng

清明

tshing1 bing5

cinn cinnf

新鮮

cī ci

鮮鮮

tshinn1 tshinn1

cinziannw

親戚

cīn zĭa

親成

tshin1 tsiaN5

cinzingw

親情                                       

cīn zĭng

親情                                       

tshin1 tsing5

ciong ciongf kiy

沖刷掉

cīong ciong ki

沖沖去

tshiong1 tshiong1 khi3

ciorcinj

涼快

ciōr cin

cior

tshio1tshin3

ciorx vey li

笑不停

ciòr bhe lī

bhe

tshio3 be7 li7

ciorx vi vif

笑嘻嘻

ciòr bhī bhi

笑微微

tshio3 bi1 bi1

Citquey huex

七月火

cit ghue hùe

七月火

tshit4 gueh8 hue2

cittor mivar

玩具

cit tōr mi à

cittor物仔

tshit4 tho5 mih4 a2

ciugivq

樹枝

ciu gi

樹枝

tshiu7 ki1

ciuhongf

秋風

cīu hong

秋風

tshiu1 hong1

ciunn

像(似)

ciū

tshiunn7

ciusinfq

樹幹

ciu sin

樹身

tshiu7 sin1

ciutinnf

秋天

cīu ti

秋天

tshiu1 tinn1

ciux

cìu

ciu2

ciuy dingz

樹上

ciu dìng

樹頂

tshiu7 ting2

ciuy kav

樹下

ciu ka

樹腳

tshiu7 kha1

cngkoy

倉庫

cng ko 

倉庫

tshng1 khoo3

coo co cov

非常粗

cŏ cō co

粗粗粗

tshoo1 tshoo1 tshoo1

cua

cūa 

cua

tshua7

cuay horv vox

討個好太太

cua hor bhò

娶好某

tshua7 ho2 bo2

cugak ziauvar

麻雀

cù gak ziau à

厝角鳥仔

tshu3 kak4 tsiau2 a2

cuiciuvs

鬍鬚

cùi ciu

嘴鬚

tshui3 tshiu1

cuidunws

嘴唇

cùi dǔn

嘴唇

tshui3 tun5

cuix ciorx vag ciory

開心得很

cùi ciòr bhak cior

嘴笑目笑

tshui3 tshio3 bak8 tshio3

cuntinnf

春天

cūn ti

春天

tshun1 tinn1

cux binn gex biah

左鄰右舍

cù bi gè biāh

厝邊隔壁

tshu3 pinn1keh4 piah4

cux binn tau vuex

鄰居

cù bi tāu vuè

厝邊頭尾

tshu3 pinn1 thau5 bue2

cux binn tau vuex

左鄰右舍

cù bī tāu bhùe

厝邊頭尾̱

tshu3 pinn1 thau5 bue2

da kok kog

乾涸 乾旱

dā kok kōk

da kok-kok 

ta1 khok4 khok4

dag gang

每天

dak gāng

逐工

tak8 kang1

dag hangj e

什麼都會

dak hang e

逐項會

tak8 hang7 e7

dagge

大家

dak gē

逐個

tak8 ke5

dagge horx

大家好

dak gē hòr

大家好

tak8 ke5 ho2

Daiwanw

台灣

dāi ŭan.

台灣

tai5 uan1

daizeny

大戰

dai zen

大戰

tai7 tsian7

daizij

事情

dai zi

代誌

tai7 tsi3

dakakiauvj

走舞步

da kā kiau   

踏腳蹺         

ta7 kha1 khiau1      

dan lorgox

敲鑼鼓

dān lōr gò

dan鑼鼓

tan5 lo5 koo2

danf zid e ax

一會兒

dan zit ē à

等一下仔

tan2 tsit8 e5 a2

dangtinnf

冬天

dāng ti

冬天

tang1 tinn1

danw

dăn

dan

tan5

daudez

到底

dàu dè

到底

tau3 te2

daudins

一起

dàu dīn

鬥陣

tau3 tin7

Daulakl

斗六

dau lak

斗六

tau2 lak8

daulingfq

豆漿

dau ling

豆奶

tau7 ling1

daux zorhuez

聚在一起

dàu zòr huè

鬥做伙

tau3 tso3 hue2

daux zorhuez

湊在一起

dàu zòr hùe

逗做伙

tau3 tso3 hue2

day ka huev

走舞步

da kā hue

踏腳花

ta7 kha1 hue1

dear

袋仔

dē à

袋仔

te7 a2

dedang

地震

dē dāng

地動

tē7 tāng7

degiuwq

地球

de gĭu

地球

te7 kiu5

degox

茶壺

dē gò

茶鼓

te5 koo2

deh

deh

deh

deh 8

deh buannhiy

在演戲

deh buā hi

deh搬戲

teh8 puann1 hi3

dendiwq

電池

den dĭ

電池

ten7 ti5

dendorx siy

反倒是

dēn dòr si

顛倒是

ten1 to3 si7

denf sukij

展現士氣

den su ki

展士氣

ten2 su7 khi3

denhuexq

電燈 

den hùe

電火

ten7 hue2

denj liulongw

升降梯

den līu lŏng

電溜籠

ten7 liu5 long5

dentuivq

電梯

den tui

電梯

ten7 thui1

denyannvq yinn

電影院

den ia ī

電影院

ten7 iann2 inn7

denyax

田野

dēn ìa

田野

tshan5 ia2

desimfq

地心

de sim

地心

te7 sim1

diamdingv

點燈

diam ding

點燈

tiam2 ting1

diamf denhuexq

點電燈

diam den hùe

點電火

tiam2 ten7 hue3

diamf diamf dix dih

點點滴滴

diam diam dì dīh

點點滴滴

tiam2 tiam2 tih4 tih4

diamf dinghuex

點燈

diam dīng hùe

點燈火

tiam2 ting1 hue2

diamj diam

安安靜靜

diam diām

恬恬

tiam7 tiam7

diamvins

店面

dìam bhīn

店面

tiam3 bin7

diannj diannj

常常

dia dīa

定定

tiann7tiann7

diauy

diau

tiau3

did dit

直直的

dit dit

直直

tit8 tit8

diduv

蜘蛛

dī du

蜘蛛

ti1tu1

dih lorj laij

滴下來

dīh lor lai

滴落來

tih3 lo3 lai0

dik cannev

竹蜻蜓

dik cān ne

竹田嬰

tik4 tshan5 ne1

diksunz

竹筍

dik sùn

竹筍

tik4 sun2

dimtauws

點頭

dìm tău

dom

tom3 tau5

dinggangzl

台灣北部

ding gàng 

頂港

ting2 kang2

dingvinl

上面

ding bhīn

頂面

ting2 bin7

dingzinv

細心

ding zin

頂真

ting2 tsin1

diongciuv

中秋

dīong ciu

中秋

tiong1 tshiu1

diongdauy

中午

dīong dau 

中晝

tong1 tau3

diongngf

中央

dīong ng

中央

tiong1 ng1

diordingzq

得獎

dior ding 

著等

tioh8 ting2

ditdiory

得到

dīt dior 

得著

tit4 tioh8

diuar

稻子

diū à

稻仔

tiu7 a2

diuvixq

稻米

diu bhì

稻米

tiu7 bi2 

dix vorar

戴帽子

dì bhōr à 

戴帽仔

ti3 bo7 a2 

dngf tauw wad gag

善體人意

dng tău uat gāk

轉頭越角

tng2 thau5 uat8 kak4

dngvuefdinar

台灣藍鵲

dng bhue dīn à

長尾陣仔

tng5 bue2 tin7 a2

dngwanv

dng uan

tng2 uan1

dngz kix

回去

dng kì

轉去

tng2 khi3

dogaxq

渡假

do gà

渡假

too7 ka2

dongworh

同學

dōng orh

同學

tong5 orh8

dorkiamfq

道歉

dor kiam

道歉

to7 khiam1

dorsia

謝謝

dōr siā

多謝

to1 sia7

dortauzaivz

倒栽蔥

dòr tāu zai

倒頭栽

to3 thau5 tsai1

dorv diy

倒在

dor di

di

to2 ti7

dorx kav

左腳

Dòr ka

倒腳

to3 kha1

dorx tau luv

向後方倒退

dòr tāu lu

倒頭lu

to3 thau5 lu1

duaa duay dua

非常大

duá dua dūa

大大大

tua7 tua7 tua7

duahany

長大

dua han

大漢

tua7 han3     

dualoq

馬路

du̱a lō

大路

tua7 loo7

duatuivq vah

大腿肉

dua tui bhāh

大腿肉

tua7 thui2 bah4

duay ciunn

大象

dua cīu

大象

tua7 tshiunn7

duay diannw

庭院

dua dĭa

大埕

tua7 tiann5

duay duay sex sey

大大小小

dua dua sè se

大大細細

tua7 tua7 se3 se3

duay lauw

大樓

dua lău

大樓

tua7 lau5

duay sex siannf

大細聲

dua sè sia

大細聲

tua7 se3 siann1

duay siann ciory

大聲笑

dua sīa cior

大聲笑

tua7 siann1 tshio3

duay siaulo

銷路很好

dua siāu lō

大銷路

tua7 siau1 loo7

duay vediunnwq

大賣場

dua bhe dĭu

大賣場

tua7 be7 tiunn5

duay zunw

大船

dua zŭn

大船

tua7 tsun5

duey

due

due

tue3

duidamws

對談

dùi dăm 

對談

tui3 tam5

duivins

對面

dùi bhīn

對面

tui3 bin7

ear

鞋子

ē à

鞋仔

e5 a2

ebovq

下午

e bo 

下晡

e5 poo1

edangy

可以

e dàng

e dang

e5 tang3

egangzq

南部(台灣)

e gàng 

下港

e7 kang2

enbit abar

鉛筆盒

ēn bit āp à

鉛筆盒仔

en5 pit7ap8 a2

ensuannj

鉛線

ēn sua

鉛線